2.5/5 - (2 امتیاز)

دکتر محمدرضا اورعی از کارشناسان حوزه تجهیزات پزشکی می باشد.