4/5 - (1 امتیاز)

دکتر محمدرضا اورعی از کارشناسان حوزه تجهیزات پزشکی می باشد.